Wałbrzych – tu #nicsięniedzieje – niezależny portal o kulturze

:: reportaże :: recenzje :: wywiady :: rzetelne informacje o kulturze w Wałbrzychu i okolicy ::

aktualności

Wałbrzyskie murale – kontynuacja w 2021

Minęło półtora roku od powstania murali zrealizowanych przez „Budujemy miasto sztuki. Wałbrzych” wrocławskiej, zaprzyjaźnionej Fundacji OK.ART. Duch miasta przyjął je bardzo ciepło, a jakaś jego cząstka zasymilowała do tego stopnia, że nie ma problemu by ustawiać już w ich świetle przedmioty codziennego użytku.

okolice ulicy Aptekarskiej, dojście od strony Mickiewicza

Cieszyć się, czy nie?

Na pewno możemy cieszyć się z decyzji władz o kontynuacji, o której potrzebie mówiono i zabiegano o nią już w czasie premierowych prac.

11-go maja skończył się termin składania ofert i projektów dotyczących drugiej odsłony wałbrzyskich murali.

Wyniki konkursu to kwestia dni. Prace koordynować będzie Biuro Rewitalizacji, a wartość projektu to 40 000 złotych.

Z ogłoszenia Prezydenta na bip.um.walbrzych.pl:

Rodzaj zadania:
Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na podobszarze Śródmieście poprzez zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie muralu i miejsca do przeprowadzania warsztatów oraz integracja mieszkańców podczas wspólnych działań na rzecz
budowania przyjaznej przestrzeni.
Szczegółowe wymagania dotyczące zadania:

Projekt lokalny powinien być realizowany na podobszarze rewitalizacji Śródmieście.

Celem projektu lokalnego jest:
a) kontynuacja na dwóch wałbrzyskich podwórzach położonych w centrum miasta pro- jektów muralowych, w tym:
− kontynuacja prac muralowych na podwórzu przy ul. Zajączka przedstawiających kolejne portrety zwierząt wraz z pracami renowacyjnymi
− kontynuacja prac muralowych na podwórzu przy ul. Aptekarskiej przedstawiają- cych sylwetki ciekawych wałbrzyszan i ich pasje oraz świat podwodny – malar- stwo połączone z elementami ceramiki artystycznej wraz z pracami renowacyj- nymi
b) stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców przy szerokim ich udziale,
c) organizacja i przeprowadzenie działań integrujących społeczność lokalną,
d) współpraca ze szkołami na terenie podobszaru Śródmieście,
e) współpraca z artystami z Wałbrzycha,
f) umożliwienie mieszkańcom angażowania się w działania na rzecz innych mieszkań- ców i lokalnych wspólnot z obszaru rewitalizacji,
g) kontynuacja działalności online na portalach społecznościowych związana z działa- niami w ramach projektu jako forma komunikacji z mieszkańcami oraz interaktywne relacjonowanie projektu przez internet (komunikaty, relacje, wywiady, fotografie itp.)
oraz realizacja wirtualnego spaceru ukazującego efekty projektu.

Finansowane będą projekty:
a) aktywizujące lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb lub zdiagno- zowanych zasobów i deficytów mieszkańców obszaru rewitalizacji;
b) zakładające współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
c) wynikające z konkretnych potrzeb danej społeczności;
d) mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i racjonalne koszty realizacji (zgodnie z ustawa o finansach publicznych);
e) realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy
z podmiotami biznesowymi, publicznymi, a także mieszkańcami niezrzeszonych.
f) umiejętnie i w sposób przemyślany angażujące zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Z zawodu kierownik, warchoł na stołku w instytucji kultury, organizator wydarzeń, muzyk, bloger, samozwańczy redaktor na autorskim, lokalnym portalu o kulturze "Wałbrzych - tu #nicsięniedzieje", redaktor portalu Wybieram Kulturę, autor cotygodniowych wpisów w Tygodniku 30 Minut, facet od słów i zdarzeń.
%d bloggers like this: